หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย4/64
วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ...
2021-04-09 15:43:05
วันจักรี (Chakri Memorial Day)
วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. ...
2021-04-05 19:41:46
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประมาณการรายรับ
เช้าวันที่ 1 เม.ย. 64 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบาย ...
2021-04-09 15:17:10
ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน4/64
วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 32 รศ.ดร.วิท ...
2021-04-09 15:21:57
ประชุมคณะกรรมการ Ones Stop Service
วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี นายสนธยา เจริ ...
2021-04-09 15:26:06
ประชุมหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือน มี.ค. 64
วันที่ 29 มี.ค. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนว ...
2021-04-09 15:29:45
ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ ...
2021-04-09 15:35:05
คณะกรรมการดำเนินการระดับหน่วยงานร่วมพิจารณา (ร่าง) เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงาน
บ่าย วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดี ...
2021-04-09 15:13:52
หารือในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
วันที่ 18 มี.ค. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนว ...
2021-03-22 09:29:59
ข่าวย้อนหลัง