หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน๖๓
วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการป ...
2019-10-15 15:38:34
สวนสุนันทาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ ...
2019-10-16 12:54:13
กองแผนอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารงบประมาณและระบบ ERP 63
11 ต.ค. 62 เวลา 9.00 น. กองนโยบายและแผนจัดอบรม"การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานในระบบ ...
2019-10-11 15:21:08
ร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
9 ต.ค. 62 นางสาวอังศุมาลิน นพพรพิกุลสกุล และกิตติพัฒน์  บัวเล็ก บุคลากรกองนโยบายและแผน มหาวิทยา ...
2019-10-09 14:25:47
ประชุมชี้แจงประเมินผลการปฏิบัติราชการ63
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนจัดการประชุมชี้แจงกรอบก ...
2019-10-04 11:03:34
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับบทบาทและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราชภัฏ
รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยนายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่ ...
2019-10-02 10:13:37
สวนสุนันทาเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน62ปิดไตรมาส 4 เกินเป้า
#กองนโยบายและแผน#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#SSRUเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.thเว็บไซต์กองนโยบาย ...
2019-10-02 10:11:53
เตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
30 ก.ย. 62 กองนโยบายและแผน จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาล ...
2019-10-01 15:10:30
ฝ่ายประกันคุณภาพฯร่วมประชุมเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกฯ
วันที่ 25 กันยายน 2562 นายพิบูลย์ พูม่วง หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน ...
2019-10-02 10:44:10
ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ
วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 กองนโยบายและแผนจั ...
2019-09-30 14:31:47
ข่าวย้อนหลัง