หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินรายได้ต่อยอดสู่การสร้างรายได้
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. กองนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย ...
2020-02-24 09:50:55
กองแผนชี้แจงการจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย64-68
20 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 กองนโยบายและแผนจัดการประช ...
2020-02-24 09:47:34
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
20 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 กองนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี ...
2020-02-24 09:43:12
ประชุมคณะกรรมการจัดทำ(ร่าง)ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
19 ก.พ. 63 กองกองนโยบายและแผน  จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำ(ร่าง)ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ม ...
2020-02-24 09:38:01
บุคลากรกองแผนเข้าร่วมโครงการคลินิก ITA
วันที่18 -19 กุมภาพันธ์ 2563 น.ส.วนัสนาฏ ประพาลา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ...
2020-02-24 09:13:33
ขยายเวลาการรับสมัคร
ร่วมประกวดได้ทั้งบุคลากรและนักศึกษา............................ยังส่งผลงานได้อยู่นะ...............++ ...
2020-02-18 15:08:30
ประชุมชี้แจงแนวทางการรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)63
11 ก.พ.63 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองนโยบายและแผนจัดการปร ...
2020-02-12 09:21:34
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำ (ร่าง) ระบบประกันคุณภาพ
บ่าย วันที่ 5 ก.พ.63 กองนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำ (ร่าง) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภ ...
2020-02-12 09:10:15
ประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 กองนโยบายและแผนจัด ...
2020-02-12 09:43:09
ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ
วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 กองนโยบายและแผนจัด ...
2020-02-12 09:30:09
ข่าวย้อนหลัง