หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาระพิเศษ
วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรี ...
2020-09-22 10:44:14
สัมมนาโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)
21 ก.ย. 63 นางสาวสุภาพร ประจงใจ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ กองคลัง  และ น.ส.พุ่มพวง  กล้าหาญ หัวหน้า ...
2020-09-21 14:22:37
กิจกรรมสำคัญของ กองนโยบายและแผน ในไตรมาสที่ 3
กิจกรรมสำคัญของ กองนโยบายและแผน ในไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เมษายน-มิถุนายน 2563)  ...
2020-09-21 10:29:19
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2
บ่ายวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 32 อธิการบดี   & ...
2020-09-21 09:42:43
พบกับรอบแรก portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 นี้
พบกับรอบแรก portfolio ประจำปีการศึกษา 2564เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 นี้ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช ...
2020-09-18 09:28:37
กิจกรรม SSRU KM Share & Learn 2020 บูรณาการองค์ความรู้ สู่วิถี New Normal
ในวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว กองนโยบายและแผน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตร ...
2020-09-15 15:06:44
ประชุมคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มความรู้ ครั้งที่ 2
3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมยุทธศาตร์ กองนโยบายและแผน ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ จัดประชุมคณ ...
2020-09-17 10:30:55
หารือแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ราชภัฏฯ
31 ส.ค. 63 นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางในการรายงาน ...
2020-09-17 10:18:37
รายงานการคํานวณบัญชีต้นทุนต่อหน่วย ระดับสาขาวิชา
กองนโยบายและแผนได้ดําเนินการจัดทํารายงานการคํานวณบัญชีต้นทุนต่อหน่วยระดับสาขาวิชา ประจําปีงบประมาณ พ ...
2020-09-09 10:35:19
พบกับการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ของกลุ่มความรู้ SSRU KM Share & Learn 2020
พบกับการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ของกลุ่มความรู้ SSRU KM Share & Learn 2020 บูรณาการองค์ความรู้ สู่ว ...
2020-08-31 13:46:11
ข่าวย้อนหลัง