ความเป็นมาพ.ศ. 2542 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2542 กำหนดให้โครงสร้างสถาบันราชภัฏสวนสุนันทามี สำนักวางแผนและพัฒนา เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาโดยมีหน้าที่คือการวางแผนที่จะนำไปสู่การดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างกว้างขวาง มีขอบเขตหน้าที่ในการทำให้องค์กรดำเนินการอย่างมีระบบ

พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 เปลี่ยนชื่อจากสำนักวางแผนและพัฒนาเป็น กองนโยบายและแผน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ  สำนักงานอธิการบดี