ฝ่ายแผนและงบประมาณ1. งานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

2. งานคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 

3. งานบริหารความเสี่ยง 

4. งานโครงการวาระสำคัญประจำปี