ฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ


ฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2. งานพัฒนาระบบงาน
3. งานควบคุมภายใน