หน้าหลัก > ข่าว > > เอกสารสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เอกสารสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-04-05 10:04:38

เอกสารสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลุ่ม 2 การพัฒนา successor

กลุ่ม 3 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุน.

กลุ่ม 4 เทคนิคการประเมิน คุณธรรม จริยธรรม