หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมทบทวนระบบงาน กระบวนการสร้างคุณค่าฯระดับมหาวิทยาลัย
ประชุมทบทวนระบบงาน กระบวนการสร้างคุณค่าฯระดับมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-11-15 14:03:27

วันที่ 28 ต.ค.62 เวลา 13.00 น. กองนโยบายและแผน จัดการประชุมทบทวนระบบงาน กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ ระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 ชั้น 4 โดยมีนายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาระบบงาน  กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ โดยให้หน่วยงานเจ้าภาพดำเนินการจัดทำรายละเอียดของกระบวนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งรายงานผลการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานส่งกองนโยบายและแผนต่อไป

ประพล สุขสุโฉม รายงาน/ถ่ายภาพ
#กองนโยบายและแผน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th