หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > สำนักงานชั่วคราวของกองนโยบายและแผน
สำนักงานชั่วคราวของกองนโยบายและแผน

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-06-17 10:01:52

ตามที่อาคารสำนักงานอธิการบดีได้เกิดอัคคีภัย บริเวณชั้น ๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งกองนโยบายและแผนมีสำนักงานในการปฏิบัติงานและบริการอยู่ในชั้นของอาคารดังกล่าวทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีประกาศห้ามหน่วยงานเข้าปฏิบัติงานในอาคารจนกว่าการตรวจสอบหรือปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานและบริการของกองนโยบายและแผนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งสำนักงานชั่วคราวของกองนโยบายและแผนอยู่ที่อาคาร ๓๑ ชั้น ๑ ห้องอบรมบุคลิกภาพ เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๑๖๐ ๑๐๓๖-๓๘,๐๒ ๑๖๐ ๑๐๗๓-๗๔ เบอร์โทรสาร ๐๒ ๑๖๐ ๑๐๐๗ ให้ท่านเพื่อทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในหน่วยงานของท่านได้ทราบ จะขอบพระคุณยิ่ง

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th