หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > กลุ่มย่อย 4 การจัดทำเงินเดือนเข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิKM
กลุ่มย่อย 4 การจัดทำเงินเดือนเข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิKM

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-02-04 14:43:53

บ่ายวันที่ 31 ม.ค. 62 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่2 กลุ่มการเงินและพัสดุ กลุ่มย่อย 4 การจัดทำเงินเดือน เข้าพบ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิkm 


www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th