หน้าหลัก > ข่าว > เอกสารเผยแพร่ > “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
“มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-12-03 09:08:23

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เผยแพร่ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน” โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)