หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามเอกลักษณ์
แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามเอกลักษณ์

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-06-11 15:14:52

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา“เน้นความเป็นวัง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ถึง วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เข้าตอบแบบประเมิน คลิก

https://forms.gle/drUZGQmfnrbSXFgd6


#สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1 #suansunandha
www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th