หน้าหลัก > ข่าว > เอกสารเผยแพร่ > รายงานการคํานวณบัญชีต้นทุนต่อหน่วย ระดับสาขาวิชา
รายงานการคํานวณบัญชีต้นทุนต่อหน่วย ระดับสาขาวิชา

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-12-03 09:07:42

กองนโยบายและแผนได้ดําเนินการจัดทํารายงานการคํานวณบัญชีต้นทุนต่อหน่วยระดับสาขาวิชา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน

#กองนโยบายและแผน  #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th