หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณฯหารือเตรียมยกร่างกองทุนพัฒนาหน่วยงาน
คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณฯหารือเตรียมยกร่างกองทุนพัฒนาหน่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-05-10 09:58:53

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีวาระสืบเนื่องในการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับติดตามงบประมาณฯ รวมทั้งทบทวนการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงบประมาณของหน่วยงาน และที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าและหารือการพัฒนาระบบERP เพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ก่อนจัดทำร่างเพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อไป