หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.
ประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-11-12 10:40:31

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยนายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  และน.ส.พุ่มพวง กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมแทนรักษาราชการแทนอธิการบดี การประชุมครั้งนี้มีคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

http://admission.ssru.ac.th