หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562 วันที่8-9 ตุลาคม 2563 นี้
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562 วันที่8-9 ตุลาคม 2563 นี้

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-11-12 10:49:43

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 8-9 ตุลาคม 2563  

ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

และเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพฯ ด้วยวาจา จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th...

http://admission.ssru.ac.th