หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-06-17 15:47:29

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้เป็นหารือผู้บริหารเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัยพร้อมรับการปรับเปลี่ยนสังกัดสู่กระทรวงใหม่ 


#กองนโยบายและแผน 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#SSRU เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th 

#เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th