หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2564
ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2564

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-11-12 10:47:36

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณบดี รองคณบดีและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์  5 ปี (พ.ศ.2560-2564) “แม่แบบที่ดีของสังคม” ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2564 , Agenda และคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากนั้นเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564  ให้หน่วยงานได้รับทราบ

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th...

http://admission.ssru.ac.th