หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประชุมเตรียมความพร้อม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประชุมเตรียมความพร้อม

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-07 09:41:31

4 มี.ค. 62 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 กองนโยบายและแผนจัดการประชุม “ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2” โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ และตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 1/2561 พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้หาแนวทางผลักดันตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย และรศ.ดร.วิทยา ประธานในที่ประชุมได้ให้แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามที่สกอ.กำหนด

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th