หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย2562
โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย2562

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-07-11 15:31:03

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ ตัวแทนบุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดขึ้นโดยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับเกียรติจากคุณคุณจุไรรัตน์ รวยดี จากหน่วยงานกรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เป็นประธานเปิดโครงการอบรม

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th