หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > 38 ราชภัฏจับมือจัดทำงบประมาณรายจ่าย 63 โครงการตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ20ปีพัฒนาท้องถิ่น
38 ราชภัฏจับมือจัดทำงบประมาณรายจ่าย 63 โครงการตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ20ปีพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:37:27

เมื่อวันที่ 4 – 5 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพ ในการประชุมอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายแผนฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่งเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ20ปีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น