หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-07-12 13:50:14

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธาน 

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th