หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ให้สัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ให้สัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-07-12 15:11:49

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 นายพิบูลย์ พูม่วง หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ พร้อมด้วยบุคลากรในฝ่าย และได้รับเกียรติจาก ผศ.ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ จากคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน จากคณะศิสปกรรมศาสตร์ ร่วมให้สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลโดยสมศ. ใน “โครงการติดตามและประเมินผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินแล้ว”

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

#สมศ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th