หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการ กำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ(ต.ค.)
ประชุมคณะกรรมการ กำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ(ต.ค.)

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-11-12 09:36:21

26 ต.ค. 63 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ กำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือนตุลาคม 2563) 

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

http://admission.ssru.ac.th