หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี
นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2021-01-15 13:24:11


วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี โดยในวันนี้เป็นการนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ต่อพลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

http://admission.ssru.ac.th