หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2021-01-15 13:21:49

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน ธันวาคม 2563 มี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน โดย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ ซึ่งมีหน่วยงานแจ้งความประสงค์โอนงบประมาณฯ ทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

http://admission.ssru.ac.th