หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมยุทธศาสตร์ราชภัฏผลักดันFlagship Project ตามภูมิภาค
ประชุมยุทธศาสตร์ราชภัฏผลักดันFlagship Project ตามภูมิภาค

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2021-01-15 13:27:55

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี โดยในวันนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มตามภูมิภาค  เพื่อร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเด็นโจทย์ เพื่อจัดทำประกอบด้วยเป้าหมาย ตัวชี้วัด และ Flagship Project ที่ดำเนินการระยะ5ปี และแผนรายปี

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

http://admission.ssru.ac.th