หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ผู้บริหารนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ยกระดับสู่อันดับมหาวิทยาลัยโลก
ผู้บริหารนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ยกระดับสู่อันดับมหาวิทยาลัยโลก

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-06-17 10:02:14

เช้าวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นผู้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ2562 โดยในวันนี้เป็นการนำเสนอแผนการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track) ของกลุ่มที่ 1 ด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน นำเสนอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กลุ่มที่ 2 ด้านวิจัยและบริการวิชาการ นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และกลุ่มที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ นำเสนอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มที่ 4 ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้นำเสนอ กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดหารายได้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ อาจารย์ดวงพร แสงทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ เป็นผู้นำเสนอ และ กลุ่มที่ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้นำเสนอ โดยการประชุมครั้งนี้ เพื่อผลักดันปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายสู่เกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก(QS)ต่อไป