หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ผู้บริหารสวนสุนันทาร่วมประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์
ผู้บริหารสวนสุนันทาร่วมประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-06-17 10:02:49

ช่วงเช้า วันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กล่าวรายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี กล่าวเปิดประชุมฯพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้  โดยมีประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านวิชาการและการเรียนการสอน ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการบริการ ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ ด้านการจัดหารายได้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน