หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-07-22 10:15:43

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนกรกฎาคม) โดยรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายเป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยและดำเนินการบริหารให้ทันต่อสถานการณ์ โดยมีประเด็นสำคัญในการบริหารงบบุคลากรที่เบิกจ่าย ในลักษณะเงินเดือน และค่าจ้างปกติเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอเข้ารับรางวัลในปีงบประมาณ 2563 เกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง และรายงานสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย

#กองนโยบายและแผน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th