หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > บุคลากรกองแผนและนศ.ร่วมประชุมวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
บุคลากรกองแผนและนศ.ร่วมประชุมวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-02-15 15:54:03

15 ก.พ. 62 ตัวแทนบุคลากรกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโดย สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก 26 สถาบัน โดยตัวแทนนักศึกษาได้ร่วมในการนำเสนอด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ


www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th