หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลงระดับหลักสูตร
จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลงระดับหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-02-06 10:49:53


ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31กองนโยบายและแผนจัดการประชุม “คณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหน่วยงาน” เพื่อรับทราบบทบาทและแนวทางในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ระดับหลักสูตร โดยรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ได้มอบนโยบายในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยที่สะท้อนความเป็นจริง สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ โดยให้คณะกรรมการฯคิด วิเคราะห์ ต้นทุนค่าใช้จ่ายของแต่ละประเภทและครอบคลุมทั้งด้านต้นทุนและด้านประสิทธิภาพของหลักสูตร

www.plan.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th