หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > วิทยากรวางยุทธศาสตร์ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ
วิทยากรวางยุทธศาสตร์ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-07-23 13:06:14

ในวันที่ 10-11 ก.ค. 2562 ณ ธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี นางสาวปรางทิพย์ เกตุกลิ่น หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ และบุคลากรในฝ่าย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ ของศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ให้กับบุคลากรของศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ


#กองนโยบายและแผน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th