หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประธานกิจกรรมหลักประชุมสรุปการจัดงาน80ปี
ประธานกิจกรรมหลักประชุมสรุปการจัดงาน80ปี

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:42:35

ช่วงเช้าวันที่ 6 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม" (คณะกรรมการดำเนินงาน : ประธาน Concept และประธานกิจกรรมหลัก) ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ที่ประชุมได้รรายงานสรุปผลการจัดงาน โดยความพึงพอใจโดยรวมของการจัดงานฯ อยู่ที่ระดับ 4.24 (ระดับมาก) และการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดงานครบรอบ80ปี เพื่อนำรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
www.plan.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th