หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและอนุกรรมการเตรียมขับเคลื่อนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 64
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและอนุกรรมการเตรียมขับเคลื่อนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 64

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-11-12 10:51:54

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 การประชุมครั้งนี้เป็นการแจ้งให้หน่วยงานรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งแบบฟอร์มการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จากนั้นเป็นการพิจารณาความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อนำความเสี่ยงที่ได้มาบริหารจัดการต่อไป

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th...

http://admission.ssru.ac.th