หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บริการนศ.และผู้รับบริการ
ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บริการนศ.และผู้รับบริการ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-02-26 10:24:11

บ่ายของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ประชุมชี้แจงแนวทางการสื่อสารขั้นตอนการให้บริการ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ประชุมได้ชี้แจงให้หน่วยงานพิจารณาเลือกกระบวนการที่สำคัญในการให้บริการ พร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆเพื่อให้นักศึกษา และผู้รับบริการได้รับทราบกระบวนการให้บริการนั้นๆ โดยมีกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th