หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่2/2562
ประชุมเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่2/2562

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-02-15 10:39:09

      เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ (รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่2/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ ดังนี้

 —มหาวิทยาลัยฯส่งแจ้งกรอบคำของบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2,319,455,900 บาท

—รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4 เดือน (25 ต.ค. 61-25 ม.ค. 62 จำนวน 280,653,122.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.96

—รายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. ประจำ
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 จำนวนทั้งหมด 104 หลักสูตร

—ขอเชิญชวนบุคลากรส่งภาพเข้าร่วมโครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา” หมดเขต 1 มีนาคม 2562

—มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเป็นเจ้าภาพ “การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UKM) ครั้งที่ 21 ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562

 —ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผ่านทางเว็บไซต์ http://ita.ssru.ac.th/

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th