หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > กลุ่มKMงานธุรการและสารบรรณพบผู้ทรงคุณวุฒิKM
กลุ่มKMงานธุรการและสารบรรณพบผู้ทรงคุณวุฒิKM

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:45:04

บ่ายวันที่ 27 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่1 กลุ่มความรู้งานธุรการและสารบรรณกลุ่มย่อย 1 การสร้างเส้นทางเดินเอกสาร e-office กลุ่มย่อย 2 ร่างหนังสือราชการ งานธุรการและสารบรรณ กลุ่มย่อย 3 การสืบค้นและติดตามเอกสาร เข้าพบ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ


www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th