หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > อธิการบดีมอบรางวัลรางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ
อธิการบดีมอบรางวัลรางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:38:23

ค่ำ 26 ธ.ค.2561 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบรางวัล “รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ (Excellent Budget Management Awards) งบประมาณ พ.ศ.2561 แก่หน่วยงานที่มีความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นการยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการงบประมาณ


www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th