หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > อบรม CHE QA Online วันแรก
อบรม CHE QA Online วันแรก

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-06-25 14:50:45


เช้าวันนี้ (6มิย62) ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน จัดการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online for 3 degrees level : CHE 3D ระดับหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ และคณาจารย์ โดยขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 3511 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการอบรม

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th