หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย2562
ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย2562

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-01-08 15:32:16

ช่วงเช้า วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1) โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี กล่าวเปิดและมอบนโยบาย  และรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้บรรยายในหัวข้อ “แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” จากนั้นเป็นการบรรยายโดย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่ายกิจการนักศึกษา