หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > กองแผนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Drive
กองแผนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Drive

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-06-17 15:32:45


วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3 อาคาร 31 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” จัดโดยสำนักงานอธิการบดีและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th