หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > พัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง
พัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-05-21 10:03:38

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 กองนโยบายและแผน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรในการอบรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทีมวิทยากรพี่เลี้ยง(Facilitator) ในโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 21ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ 


#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th