หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

หารือการมอบหมายงานสู่วิทยาเขต
10 ก.พ. 64 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 4 กองนโยบายและแผน นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแ ...
2021-02-11 15:31:44
ชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เช้า วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กองนโยบายและแผน จัดการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษ ...
2021-02-11 15:45:51
มอบรางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ
รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธาน และมอบรางวัลให้กับหน่วยงา ...
2021-02-11 15:48:21
ประชุมการจัดทำ VTR โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น64
บ่าย วันที่ 4 ก.พ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดี ...
2021-02-11 15:53:53
ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่วิทยาลัยใหม่ 3 แห่ง
วันที่ 4 ก.พ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 กองนโยบายและแผน จัดกา ...
2021-02-11 15:56:39
ประชุมทบทวนตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ64
ช่วงเช้า วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 32 รศ.ดร.วิทยา ...
2021-02-11 15:58:42
ประชุมคณะกรรมการประเมินITA
2 ก.พ.64 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ตัวแทนจากกองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ...
2021-02-11 16:02:56
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มรภ.สวนสุนันทา 2563-2567
#กองนโยบายและแผน #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRUwww.ssru.ac.th www.plan.ssru.ac.th ...
2021-02-24 09:15:37
ข่าวย้อนหลัง