หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อมอบนโยบาย
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 9.๐๐ น. นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พ ...
2019-09-02 12:42:32
ประชุมโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ
เช้าวันนี้ นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน น.ส.ปรางทิพย์ เกตุกลิ่น หั ...
2019-09-03 10:39:08
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ
21 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง หัวหน้าฝ่าย พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเท ...
2019-08-22 10:39:55
ตัวแทนสวนสุนันทาร่วมสัมมนาประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
19 ส.ค.62 ตัวแทนบุคลากรจากกองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง และกองคลัง มหาว ...
2019-08-20 15:04:15
ร่วมประชุมรายงานผลตามยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
14 ส.ค.62 เวลา 9.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการความพิวเตอร์ อาคาร 31 ชั้น 2 ว่าที่ร้อยตรีหญิง คณิศร บุญเรือง ...
2019-08-16 10:27:39
พิจารณาและกลั่นกรองfast trackและagenda
13 ส.ค.62 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ห้องปัญจมราชชั้น1 กองนโยบายและแผนจัดการประชุม คณะกรรมการพิจารณา ...
2019-08-16 10:33:51
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานมหาวิทยาลัยที่ดี
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เ ...
2019-08-16 10:46:06
พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ช่วงเช้า วันที่ 9 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และบุคลากรกอง ...
2019-08-16 10:56:08
ประชุมเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน
บ่ายวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานใ ...
2019-08-16 10:59:41
ทบทวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
เช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน น.ส.ปรางทิพ ...
2019-08-16 11:04:30
ข่าวย้อนหลัง