หน้าหลัก > ข่าว > เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่

รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี2018
รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-11-29 09:39:02
แนวทางการดำเนินงานจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กองนโยบายและแผน ขอเผยแพร่ แนวทางการดำเนินงานจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีง ...
2018-10-09 12:57:00
ร่างคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หน่วยงานสามารถ download และปรับ (ร่าง)คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2562  และส่งกลับกองนโย ...
2018-10-03 17:38:49
SSRUรายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยระดับ
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยระดับสาขาวิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-10-26 09:29:57
ข่าวปัจจุบัน