หน้าหลัก > ข่าว > เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทางมหาวิทยาลัยให้ควา ...
2021-03-04 13:59:18
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน2564
Download แผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน 2564ได้ทาง ...
2021-02-16 10:38:49
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มรภ.สวนสุนันทา 2563-2567
#กองนโยบายและแผน #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRUwww.ssru.ac.th www.plan.ssru.ac.th ...
2021-02-24 09:15:37
งบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ 2564
#กองนโยบายและแผน  #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU www.ssru.ac.th     www ...
2021-02-18 10:23:54
แผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปี60-64และแผนปฏิบัติการ64
#กองนโยบายและแผน  #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU www.ssru.ac.th     www ...
2021-01-19 09:44:09
UPDATEแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2560-2564
#กองนโยบายและแผน#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#SSRUwww.ssru.ac.thwww.plan.ssru.ac.thhttp://admission.s ...
2021-01-18 11:00:32
ข่าวย้อนหลัง