หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน
ข่าวสารกองนโยบายและแผน

เข้าถึง เข้าใจการบริหารความเสี่ยง
กองนโยบายและแผน ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประ ...
2019-06-13 11:05:17
ประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหน่วยงาน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ ร ...
2019-06-17 14:58:43
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รอง ...
2019-06-26 10:23:02
ประชุมคณะกรรมการจัดทำประกาศกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประ ...
2019-05-27 09:07:25
สัมมนาแกนนำเครือข่ายประเมินคุณภาพภายนอก
วันนี้ (21 พ.ค. 2562) นายพิบูลย์ พูม่วง หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้พร้อมด้วยบุคลากรใน ...
2019-06-26 13:55:18
พัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 กองนโยบายและแผน จัดการอบรมเช ...
2019-05-21 10:03:38
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองFast Track และAgenda
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รอง ...
2019-05-17 15:06:32
รับฟังแนวทางการทำรายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่
วันนี้ (15 พ.ค. 2562) นายพิบูลย์ พูม่วง หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้พร้อมด้วยบุคลากรใน ...
2019-06-17 09:39:16
ประชุมกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเบจมราช ชั้น 1 อาคาร 32 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการ ...
2019-05-14 15:50:15
คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณฯหารือเตรียมยกร่างกองทุนพัฒนาหน่วยงาน
วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน จั ...
2019-05-10 09:58:53
ข่าวปัจจุบัน