หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน
ข่าวสารกองนโยบายและแผน

ผู้บริหารร่วมประชุมแนวทางในการบริหารงบประมาณ
วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 กองนโยบายและแผนจัดการ ...
2020-01-20 16:05:38
ประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการความรู้
9 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านกา ...
2020-01-14 13:23:00
ประชุมร่วมกับฝ่าย IT
9 ม.ค.63 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสนธยา เจริญศิริ ผ ...
2020-01-14 13:16:48
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563
เช้าวันนี้(26 ธันวาคม 2562) ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกอง ...
2020-01-03 09:50:45
เข้าชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาการธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 อธิการบดีมอบหมายให้ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เ ...
2020-01-03 09:46:23
กองแผนส่งความสุข2563วันแรก
25 ธ.ค. 62 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและจัดการความรู้ หัวหน้าฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ และหัวหน้าฝ่ ...
2020-01-03 09:44:20
ร่วมในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่
20 ธ.ค. 62 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยรศ ...
2020-01-03 09:05:59
คณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณวาระพิเศษ
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ ...
2019-12-20 13:57:30
ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ eMENSCR ขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
13 ธ.ค.62 ณ ห้องปฏิบัติการความพิวเตอร์ อาคาร 31 ชั้น 2 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ ...
2019-12-13 15:44:17
ก่อนทำแผนงานโครงการรู้จักกับระบบ eMENSCR แล้วหรือยัง?
eMENSCR ย่อมาจาก Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform ...
2019-12-03 15:27:00
ข่าวย้อนหลัง