หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิ ...
2021-01-27 10:50:08
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 กองนโยบายและแผนจั ...
2021-01-15 13:21:49
นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา ...
2021-01-15 13:24:11
ประชุมยุทธศาสตร์ราชภัฏผลักดันFlagship Project ตามภูมิภาค
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวย ...
2021-01-15 13:27:55
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา ...
2021-01-15 13:29:12
ประชุมเครือข่ายMini_UKM ร่วมกับวิทยากรที่ปรึกษาและสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย
เช้าวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 นายพิบูลย์ พูม่วง หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ และนางส ...
2021-01-15 13:31:01
โครงการประชุมเพื่อมอบนโยบาย2564
เช้าวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีว ...
2021-01-15 13:32:35
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.19 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิ ...
2021-01-15 13:34:05
เยี่ยมชมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ช่วงบ่าย วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ว ...
2020-12-09 14:29:11
เยี่ยมชมศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ
ช่วงบ่าย วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ว ...
2020-12-09 14:35:13
ข่าวปัจจุบัน