หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สุขสันต์วันคริสต์มาส Merry Christmas
วันคริสต์มาส เป็นวันสำคัญของชาวคริสตศาสนิกชน ซึ่งเป็นการฉลองเนื่องในวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดา ...
2019-12-23 12:20:05
คณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณวาระพิเศษ
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ ...
2019-12-20 13:57:30
ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ eMENSCR ขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
13 ธ.ค.62 ณ ห้องปฏิบัติการความพิวเตอร์ อาคาร 31 ชั้น 2 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ ...
2019-12-13 15:44:17
ก่อนทำแผนงานโครงการรู้จักกับระบบ eMENSCR แล้วหรือยัง?
eMENSCR ย่อมาจาก Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform ...
2019-12-03 15:27:00
ประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่21
30 พ.ย.2562 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และบุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพและการ ...
2019-12-09 09:57:08
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานKMกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน
27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผนจัด ...
2019-11-28 15:42:12
ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ตัวชี้วัด1.1.1
27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปัญจมราช อาคาร 32 ชั้น 1 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมชี้แ ...
2019-11-28 14:30:20
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 อธิการบดีมอบหมา ...
2019-12-02 12:30:58
ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ(พ.ย.)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 กองนโยบายและแผน ...
2019-12-02 12:35:29
ประชุมสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เช้าวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรกองนโยบายและแผน นำโดยนายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแ ...
2019-12-02 13:08:56
ข่าวปัจจุบัน