หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกคำของบประมาณ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ...
2019-08-16 13:43:18
ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลั ...
2019-07-22 10:15:43
วิทยากรวางยุทธศาสตร์ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ
ในวันที่ 10-11 ก.ค. 2562 ณ ธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี นางสาวปรางทิพย์ เกตุกลิ่น หัวหน้าฝ่ายแ ...
2019-07-23 13:06:14
ร่วมในการประชุมชี้แจงรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
9 ก.ค. 2562 นางสาวพุ่มพวง กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ ร่วมในการประชุมชี้แจงรางวัลอง ...
2019-07-11 10:47:52
กองแผนร่วมถวายต้นเทียนพรรษา
ช่วงเช้า 9 ก.ค. 2562 นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพร้อมด้วยบุคลากรก ...
2019-07-11 15:02:19
ประชุมเพื่อชี้แจงการกันงบประมาณเหลื่อมปี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ กองนโ ...
2019-07-12 10:26:16
โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย2562
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ ตัวแทนบุคลากรกองนโยบายและแผนเ ...
2019-07-11 15:31:03
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 4
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รอง ...
2019-07-12 10:04:13
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอ ...
2019-07-12 13:50:14
ประชุมหารือการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 4.1.1
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานชั่วคราว กองนโยบายและแผน นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่ง ...
2019-07-12 14:26:14
ข่าวปัจจุบัน