หน้าหลัก > ประกาศ

25 พ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการโอนเปลี่ยนแปลงฯ
25 พ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ห้องประชุมสนอ.ชั้น 5 เวลา 10.00 น. ...
2019-11-20 10:41:03
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่องนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่องนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการ ...
2019-06-24 09:07:52
เเผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
เเผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560http://www.president.ssru.ac.th/announcement ...
2019-06-24 09:00:18
นโยบายการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี
นโยบายการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดีhttp://www.president.ssru.ac.th/announcement/view/khowlage02 ...
2019-06-24 08:56:45
ประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
23 พ.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหน่วยงาน ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย ...
2019-05-14 10:54:13
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง
วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator ...
2019-05-13 09:44:07
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันอังคารที่ 14 พ.ค.2562 เวลา 13.00 น. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการปรับเปลี่ยนโครงการการ ...
2019-05-13 09:38:30
สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ฯ(Mini_UKM) ครั้งที่ ๒๑
โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ ๒๑ ระหว่ ...
2019-05-03 10:29:22
24เม.ย.2561ประชุมคณะกรรมการพัฒนา-ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.  ประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบั ...
2018-04-19 10:41:12
ประกาศปัจจุบัน