หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน
ข่าวสารกองนโยบายและแผน

จัดอบรมการใช้ระบบ E-Monitoring 2564
15 ต.ค.63 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 3122 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อา ...
2020-10-19 09:46:48
เตรียมความพร้อมในการจัด Mini_UKM
15 ต.ค.63 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิกา ...
2020-10-19 09:59:36
ประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 64
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.  วลา 14.30 น.  ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 ชั ...
2020-10-19 10:42:36
พัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยและชี้แจงแผนขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.   ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา เ ...
2020-10-20 13:28:20
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
เช้าวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ร ...
2020-10-21 09:15:24
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 62 “สวนสุนันทา” อยู่ในระดับดีมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 8-9 ...
2020-10-21 09:22:15
ประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษ ...
2020-10-07 13:41:37
ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2564
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิ ...
2020-10-06 14:50:11
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562 วันที่8-9 ตุลาคม 2563 นี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 8-9 ตุล ...
2020-10-06 13:50:09
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและอนุกรรมการเตรียมขับเคลื่อนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 64
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษ ...
2020-10-06 13:39:25
ข่าวย้อนหลัง